Consulta a documentación relativa ao desenvolvemento do Plan Socio-Comunitario.

O Plan Sociocomunitario é tutelado formalmente pola Asociación Veciñal “Polígono de Vite” se ben depende funcionalmente da Coordinadora de Barrio, onde están integradas as entidades sociais e a maioría dos servizos públicos do barrio. Esta coordinadora define obxectivos, planifica o traballo e fai o seguemento e avaliación. Dela depende o Equipo técnico integrado por profesionais contratados.

A Coordinadora está estruturada en Comisións de Traballo e conta coa colaboración dun Consello Asesor.

Memoria 1995

Memorias de actividade